Văn bản pháp luật

blog-grid1
Luật Nhà ở 2014
18/12/2019
Luật Nhà ở số 65/2014/QH 13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 quy định về sở hữu, phát triển,quản lý sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở quản lý nhà nước về nhà ở....
blog-grid1
Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 29 Năm 2019:
18/12/2019
HÃNG LUẬT HƯNG ĐẠO trân trọng giới thiệu một số văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 15 - 21/7/2019): Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 2...
blog-grid1
Thông tư 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước của các cơ quan nhà nước
18/12/2019
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ...
blog-grid1
Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
18/12/2019
Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doan...
blog-grid1
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu chung
18/12/2019
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một....
blog-grid1
Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế
18/12/2019
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.
blog-grid1
Bộ Luật Lao động 2012
18/12/2019
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động ......
blog-grid1
Thông tư 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển
18/12/2019
Căn cứ Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện ...
blog-grid1
Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
18/12/2019
Căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một....
blog-grid1
Nghị quyết 02/NQ-CP về hỗ trợ giải quyết nợ xấu
28/12/2017
Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Quốc hội giao: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng....