Văn bản pháp luật

blog-grid1
Thông tư 39/2012/TT-BCT hướng dẫn sản xuất kinh doanh rượu
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị...
blog-grid1
Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 43/2010/NĐ-CP
28/12/2017
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngàn...
blog-grid1
Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương...
blog-grid1
Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH
26/04/2017
Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực...
blog-grid1
Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ- CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/...
blog-grid1
Thông tư số 06/2012/TT-BTC
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng...
blog-grid1
Thông tư 197/2012/TT-BTC
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006....
blog-grid1
Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND
28/12/2017
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và....
blog-grid1
Thông tư 233/2012/TT-BTC
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/200...
blog-grid1
Thông tư 04/2013/TT-BTC
28/12/2017
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006....